CLIMODE II (Analysis Phase) Participant ListExamining a new paradigm for EDW Formation

Name Institution WebSite
Terry Joyce WHOI
Bill Dewar FSU
James Girton MIT
Leif Thomas Stanford
John Taylor APL University of Washington


EDW dynamics and climate implications

Name Institution WebSite
Kathie Kelly UW/APL
Shenfu Dong AOML


Evolution and Fate of EDW

Name Institution WebSite
Lynne Talley SIO
Sam Billheimer SIO
Susan Lozier DUKE
Jaime Palter Princeton
Xujing Davis WHOI
Jong-Jin Park WHOI
Dave Fratantoni WHOI
Ben Hodges WHOI
Young-Oh Kwon WHOI
Fiamma Straneo WHOI


Air-Sea Interaction

Name Institution WebSite
Al Plueddemann WHOI
Bob Weller WHOI
Sebastien Bigorre WHOI
Jim Edson WHOI


Sept 16, 2010
PO Home | Contact | WHOI Home
URL